Online-Påskeudstilling 2020
Online-Påskeudstilling 2020

press to zoom
Nibe-solnedgang-strå
Nibe-solnedgang-strå

press to zoom
Pittoresk Den smukke solnedgang
Pittoresk Den smukke solnedgang

press to zoom
Online-Påskeudstilling 2020
Online-Påskeudstilling 2020

press to zoom
1/3

Om samrådet

Formål

Kulturelt Samråd i Nibe har til formål:

 • at fremme og støtte kulturlivet i Nibe kommune,

 • at fremme samarbejdet på det kulturelle område,

 • at være koordinerende og vejledende organ mellem foreninger, organisationer, institutioner, private m.fl.,

 • at gennemføre kulturelle arrangementer, selvstændigt eller i samarbejde med andre,

 • at være inspirerende og rådgivende organ for kulturudvalget.

Bestyrelsen

Gitte Friis Therkildsen (Formand)


Hanne KB Mortensen (Sekretær og bestyrelsesmedlem)

 

Mette Østergaard Lund (Kasserer og bestyrelsesmedlem)

Alf Nedergaard (Bestyrelsesmedlem)
 

Kjartan Klein (Bestyrelsesmedlem)

 

Rita Hyldahl (Bestyrelsesmedlem)


Inger Poulsen (Bestyrelsesmedlem)

Vedtægter

Foreningens navn

Foreningens navn er Kulturelt Samråd i Nibe. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.


Formål

Foreningens formål er:

 1. At fremme og støtte kulturlivet i Nibe-området.

 2. At fremme samarbejdet på det kulturelle område.

 3. At være koordinerende og vejledende organ mellem foreninger, organisationer, institutioner, private m.fl. der arbejder for fremme af kulturelle aktiviteter i Nibe-området.

 4. At gennemføre kulturelle arrangementer, selvstændigt eller i samarbejde med andre.

 

Aktiviteter

Foreningen gennemfører kulturelle arrangementer selvstændigt eller i samarbejde med andre. Foreningen yder rådgivning og bistand til aktører, der ønsker at udarbejde og udsende kalender over kulturelle arrangementer i Nibe-området. Foreningen yder efter ønske praktisk støtte til fremme af ansøgninger til kulturelle formål.


Medlemskreds

Som medlemmer optages alle, der er interesserede i kulturelle aktiviteter i Nibe-området.
Der er mulighed for ”firmamedlemskab” herunder medlemskab for foreninger og institutioner m.fl.


Kontingent

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent, der opkræves en gang om året i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. Der fastsættes kontingentsatser for personlige medlemskaber, for familiemedlemskaber og for ”firmamedlemmer”.


Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Nibe Avis.


Møde-, stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for det kalenderår hvori generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af stemmetællere.

 3. Formandens beretning.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Fremlæggelse af revideret regnskab.

 6. Fastsættelse af kontingent.

 7. Orientering om det af bestyrelsen udarbejdede budget.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 11. Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom overfor formanden.
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget, og med indkaldelse som gældende for ordinær generalforsamling.


Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, således at der i ulige år vælges 3 medlemmer, mens der i lige år vælges 2 medlemmer.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode.
Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvis en sådan findes fornøden.
Formanden indkalder til – og leder bestyrelsens møder.


Økonomi
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for foreningens økonomi.
Foreningens regnskab føres af kassereren.
Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.


Tegningsregler og hæftelser
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst yderligere et bestyrelsesmedlem.


Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling til hvilken det af dagsorden fremgår, at der foreligger forslag til vedtægtsændringer.


Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et kulturelt formål i Nibe-området efter nærmere fastsættelse af generalforsamlingen.


Datering
Således enstemmigt vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 11. marts 2008.